Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13)
s a z i v a m  2. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 3. lipnja 2015.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 12,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D
Razmatranje
1. PROCJENE i PLANA UGROŽENOSTI od požara i tehnoloških eksplozija,
2. PROCJENE UGROŽENOSTI stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Paga,PLANA zaštite i spašavanja i PLANA civilne zaštite,
3. ANALIZA sustava zaštite i spašavanja za 2014.godinu (prijedlog),
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2014.godinu,
5. Prijedlog ODLUKE o raspodjeli rezultata,
6. Prijedlog Izmjene PROGRAMA mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Paga,
7. Prijedlog ODLUKE o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za razdoblje travanj-prosinac 2015. godine
8. Prijedlog ODLUKE o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga,
9. Prijedlog ODLUKE o isplati jednokratne naknade obiteljima,
10. Prijedlog ODLUKE kojom se ovlašćuje gradonačelnik Grada Paga na potpisivanje Sporazuma o preuzimanju otpada s EKO d.o.o,
11. Prijedlog ODLUKE o sufinanciranju troškova rada Prekršajnog suda u Pagu,
12. Prijedlog ODLUKE o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
13. Prijedlog ODLUKE o korištenju sredstava iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Paga za realizaciju projekta izgradnje Dječjeg vrtića „Paški mališani",
14. Prijedlog ODLUKE o korištenju sredstava iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Paga za financiranje projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Sv. Kuzam"
15. Prijedlog ODLUKEo razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Paga,
16. Prijedlog ODLUKE o izboru POVJERENSTVA za komunalno gospodarstvo,
17. Prijedlog ODLUKE o izboru POVJERENSTVA za gospodarstvo,
18. Prijedlog ODLUKE o izboru POVJERENSTVA za imovinsko pravna pitanja,
19. Prijedlog ODLUKE o izboru POVJERENSTVA za međunarodnu i međugradsku suradnju,
20. Prijedlog ODLUKE o izboru POVJERENSTVA za razvoj mjesne samouprave,
21. Prijedlog ODLUKE o izboru POVJERENSTVA za društvene djelatnosti,
22. Prijedlog ODLUKE o izboru POVJERENSTVA za prostorno uređenje,
23. Prijedlog ODLUKE o izboru KOMISIJE za priznanja.
- Vijećnička pitanja.

 

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Edo Komadina,v.r.

0
0
0
s2smodern