Na temelju članka 52. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/09 i 3/13) saziva se 13. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 29. prosinca 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga


D N E V N I R E D
Razmatranje prijedloga:
1.. PRORAČUNA GRADA PAGA za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
1.1. ODLUKE o izvršavanju PRORAĈUNA GRADA PAGA za 2015.godinu,
1.2 PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.god,
1.3. PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu,
1.4. PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2015.godinu,
1.5. PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2015.godinu,
1.6. PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015.godinu,
1.7. PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2015.godinu,
1.8. PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2015.godinu,
1.9. PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2015.godinu
- Vijećnička pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Vjekoslav Šljivo,v.r.

0
0
0
s2smodern