Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) s a z i v a m 12. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 18. prosinca 2014.godine. Sjednica će se odrţati u Vijećnici Grada Paga s poĉetkom u 10,00 sati.


Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

 


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje IZVJEŠTAJA o radu Centra za kulturu i informacije Pag za
razdoblje od 1.1.do 30.06.204.godine,
2. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruĉju
Grada Paga za 2015.godinu,
3. Prijedlog Izmjene i dopune ODLUKE o utvrĊivanju cijene usluga Djeĉjeg vrtića
"Paški mališani"Pag,
Razmatranje prijedloga:
4. II Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2014.godinu
4.1 II Izmjene PROGRAMA gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture
za 2014.godinu,
4.2. II Izmjene PROGRAMA odrţavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu,
4.3. II Izmjene PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2014.godinu,
4.4. I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2014.godinu,
4.5. II Izmjene PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014.godinu,
4.6. PROGRAMA utroška sredstava boravišne pristojbe za 2014.godinu
5. PRORAĈUNA GRADA PAGA za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
5.1. ODLUKE o izvršavanju PRORAĈUNA GRADA PAGA za 2015.godinu,
5.2 PROGRAMA gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2015.god,
5.3. PROGRAMA odrţavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu,
5.4. PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2015.godinu,
5.5. PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2015.godinu,
5.6. PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2015.godinu,
5.7. PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2015.godinu,
5.8. PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2015.godinu
5.9. PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015.godinu,
6. Prijedlog STATUTARNE ODLUKE o izdvajanju dijela podruĉja MO Vlašići
i osnivanju MO Smokvica
7. Prijedlog ODLUKE o stjecanju nekretnina u postupku izvlaštenja u svrhu
izgradnje infrastrukture.
8. Razmatranje IZVJEŠĆA o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Paga za 2013.g
9. Prijedlog ODLUKE o prijenosu vlasništva nekretnina u vlasništvu Grada Paga bez
naknade,
10. Prijedlog ODLUKE o zabrani izvoĊenja graĊevinskih radova tijekom turistiĉke
sezone,
11.Vijećniĉka pitanja

Predsjednik Gradskog vijeća
Vjekoslav Šljivo,v.r.

0
0
0
s2smodern