Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Paški mališani" Pag,temeljem Odluke (KLASA;601-01-01/14-34,URBROJ;2198/24-06/02-14-234), objavljuje

N A T J E Č A J za radno mjesto

- Stručni suradnik -LOGOPED/ICA, 1 izvršitelj/ica,na neodređeno ,puno radno vrijeme

Uvjeti;-za stručnog suradnika -LOGOPED/ICA može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24.i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika.
Uz prijavu kandidati moraju priložiti;-životopis,presliku isprave kojom se dokazuju stupanj i vrsta stručne spreme,presliku domovnice,presliku osobne iskaznice,uvjerenje o nekažnjavanju(ne starije od šest mjeseci) i potvrdu o položenom stručnom ispitu(ako je položen).
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se(osobno ili poštom) u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu;  Dječji vrtić"Paški mališani" Pag 23250,Velebitska 6,s naznakom „za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Paški mališani"Pag

Natječaj je objavljen 1.listopada 2014.god. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj mrežnoj stranici grada paga,službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

U Pagu , 1.listopada, 2014.godine
KLASA;601-01-01/14-88
URBROJ;2198/24-06/03-14-410

0
0
0
s2smodern