Zadarska županija uputila je :


P O Z I V


za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2015. godinu

 


I.

U javne potrebe u kulturi, prosvjeti, sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2015. godinu uvrstit će se programi po prijedlogu Župana djelomično ili u cijelosti:

a) KULTURA

1. djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Zadarska županija,
2. djelatnost ustanova u kulturi kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave s područja Zadarske županije,
3. programi gradova i općina,
4. znanstveno-istraživački programi,
5. filmski, video, TV, radio i multimedijalni programi,
6. programi glazbene kulture
7. programi investicijskih i kapitalnih ulaganja u kulturi,
8. nakladnička djelatnost,
9. izložbeno-scenski programi,
10. programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i
11. ostali programi u kulturi

b) PROSVJETA

• Predškolstvo
1. za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu i
2. predškolski programi,

• Osnovno školstvo
1. izborna i fakultativna nastava,
2. školski sportski klubovi,
3. natjecanja i smotre,
4. izvannastavni i izvanškolski programi,
5. eko grupe i škole u prirodi,
6. školski listovi,
7. programi tradicijske baštine,
8. programi tehničke kulture,
9. programi medijske kulture,
10. posebni programi,
11. ostali programi.

• Srednje školstvo
1. izborna nastava,
2. školski športski klubovi,
3. natjecanja i smotre,
4. izvanškolski i izvannastavni programi,
5. eko grupe,
6. školski listovi,
7. programi tradicijske baštine,
8. ostali programi u srednjem školstvu.

c) SPORT

1. poticanje i promicanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Zadarsku županiju i gradove i općine na prostoru Zadarske županije
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta,

d) TEHNIČKA KULTURA

1. poticanje i promicanje tehničke kulture;
2. programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
3. specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i hendikepiranu djecu,
4. programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programi organiziranja inventivnog rada,
5. organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.)
6. nabava opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.


Prijave projekata i programa u kulturi, tehničkoj kulturi, predškolstvu, osnovnom i srednjem školstvu u pravilu podnose općine i gradovi za svoje područje, a mogu ih podnositi i druge pravne i fizičke osobe, ukoliko se njihovi projekti i programi odnose na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu.

Pravo prijave projekata i programa u sportu imaju pravne osobe sa sjedištem u Zadarskoj županiji koje su registrirane za djelatnost športa.
Sastavni dio Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu bit će i program kojeg predloži Športska zajednica Zadarske županije.

Programe javnih potreba u sportu, koji se odnose na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, nadležnim tijelima za poslove sporta u jedinicama područne (regionalne) samouprave, u pravilu predlaže školski sportski savez i lokalne sportske zajednice.

Programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Zadarska županija, a koji budu utvrđeni kao javna potreba općine ili grada sufinancirat će se kao participacija na sredstva proračuna općine/grada (ovi programi dostavljaju se putem upravnih odjela, odnosno službi nadležnih za poslove kulture u općini/gradu).

Sredstva za plaće, materijalne troškove i programe ustanova u kulturi, kojima je osnivač županija, dostavljaju se izravno Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.
Sredstva za plaće zaposlenicima u Zajednici tehničke kulture i Športskoj zajednici Zadarske županije, te pripadajućim sportskim savezima, utvrdit će se u visini koja će biti određena Odlukom o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2015. godinu.

Zajednice, i pripadajući savezi, su uz prijedlog programa javnih potreba, dužni dostaviti broj zaposlenika, stručnu spremu zaposlenika, godine staža zaposlenika i druge relevantne podatke za izračun plaća.

Gornja odredba odnosi se na zaposlenike u Zajednicama i pripadajućim savezima kojima su se sredstva za plaće u 2014. godini osiguravala u proračunu Zadarske županije.

III.

 

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanim prijavnicama (za svaki program posebna prijavnica) koje se mogu preuzeti na WEB stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr).

 

Prijedlozi moraju sadržavati slijedeće dokumente:
• ispunjenu prijavnicu po programskim aktivnostima
• Financijsko izvješće za 2013. godinu i prvih šest mjeseci 2014. godine izrađeno prema uputama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine" broj: 10/08 i 7/09)
• Obrazac Registar neprofitnih organizacija (Ministarstvo financija)
• Presliku Rješenja o upisu promjena osoba ovlaštenih za zastupanje udruge. Udruge koje su već dostavile Rješenje u 2013. godini, te tijekom 2014. godine nemaju obvezu dostaviti spomenuto Rješenje osim ako:
- je došlo do promjene Osobe ovlaštene za zastupanje udruge
- Rješenje više nije na snazi

Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s Pozivom dostavljaju se na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Božidara Petranovića 8, Zadar, najkasnije do 30. rujna 2014. godine.

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba Zadarske županije za 2015. godinu.

0
0
0
s2smodern