Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) saziva se 10. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 2. srpnja 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

 

 

- Verifikaciju zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D
1. Prijedlog:
1.1. I.Izmjene ODLUKE o raspodjeli rezultata
1.2 .I Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2014. godinu i
projekcije za 2015. i 2016.godinu
1.3.I Izmjena PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2014.godinu,
1.4. I Izmjena PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2014.godinu,
1.5.I Izmjena PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2014.godinu,
1.6. I Izmjena PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2014.godinu,
1.7. I Izmjena PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014.godinu
1.8. I Izmjena PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu
1.9. I Izmjena PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014.godnu,
2. Prijedlog ODLUKE o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Miškovići,
3. Prijedlog ODLUKE o osnivanju Savjeta mladih Grada Paga,
4. Prijedlog ODLUKE o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,
5. Prijedlog PRAVILNIKA o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva
- Vijećnička pitanja.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Vjekoslav Šljivo ,v.r

0
0
0
s2smodern