Na temelju članka 53 st. 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga" broj 5/09 i 3/13) saziva se nastavak 9. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA koja će se održati 23. svibnja 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 9,00 sati.

 

 

 

Preostale točke usvojenog Dnevnog reda su:

4. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga
5. Prijedlog ODLUKE o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga,
6. Prijedlog ODLUKE o naknadama članovima Gradskog vijeća, članovima radnih tijela Gradsog vijeća te predstavnicima Vijeća mjesnih odbora Grada Paga,
7. Prijedlog ODLUKE o izboru Savjeta mladih Grada Paga,
8. Prijedlog GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2013.godinu ( financijski izvještaji sun a CD-u),
9. Prijedlog ODLUKE o raspodjeli rezultata,
10. Prijedlog Izmjene PROGRAMA mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Paga,
11. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Paga za razdoblje od 1.srpnja do 31. prosinca 2013.godine,
12. Informacija o Ugovoru o podjeli i preuzimanju (odvajanje s preuzimanjem) trgovačkog društva KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.
12. Prijedlog ODLUKE o odabiru ponude u postupku davanja koncesija za javne U sluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
- Vijećnička pitanja.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Vjekoslav Šljivo ,v.r.

0
0
0
s2smodern