Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u  vlasništvu Grada Paga KLASA: 372-03/23-30/62, URBROJ: 2198/24-04/01-23-1 - pogledaj dokument