Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/23-50/18, URBROJ: 2198/24-04/01-23-1