Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrgu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/22-50/28, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1