4/20 - Natječaj za prodaju zemljišta KLASA: 940-01/20-20/10, URBROJ 2198/24-04/01-20-1