14. JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA

 

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07 i 38/09.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUG Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 4/10), i Zaključka Gradonačelnika Grada Paga (klasa: 350-01/01-01/252, ur.broj:2198/24-30-11-2,od 15. travnja 2011. godine ), nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Paga, objavljuje:

 

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA GRADA PAGA

 

1. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Paga. Tijekom trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Paga izložit će se na javni uvid u prostorijama gradske vijećnice Grada Paga, Branimirova 1, svakog radnog dana osim subote u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, i to od 29. travnja do 14. svibnja 2011. godine.

 

2. Javno izlaganje održat će se u prostorijama gradske vijećnice dana 10. svibnja 2011. godine u 12,00 sati. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Paga sudionici u javnoj raspravi mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje tijekom javne rasprave, a najkasnije do 14. svibnja 2011. godine.

 

3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionici javne rasprave mogu upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Paga. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Klasa: 350 – 01 /01-01/252

Ur.broj: 2198/24-30-11-03

Pag, 18. travnja 2011.god.

 

GRAD PAG