Na temelju odredbi članka 131.,132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19.) članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/13) te Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Pag objavljuje

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - pogledaj

0
0
0
s2smodern