Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 19. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 23. lipnja 2020.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1, s početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu predlažem - Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga - DNEVNI RED -pogledaj

0
0
0
s2smodern