I. Obavještavaju se vlasnici zemljišta na predjelu „Prosika“ u Pagu, na potezu od kat.čest. 12184 do kat.čest. 12209, sve k.o. Pag, da je Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine, donijelo Odluku o davanju ovlasti za prodaju zemljišta u svrhu formiranja građevnih čestica na predjelu „Prosika“ u Pagu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 11/19), radi formiranja građevnih čestica sukladno Urbanističkom planu uređenja obalnog pojasa Prosika-Golija („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/19) te usklađenja stanja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.


II. Vlasnici zemljišta iz t. I. pozivaju se da do 15. prosinca 2019., predaju zahtjev za formiranje građevne čestice.


III. Zahtjev mora sadržavati ime i prezime, adresu, OIB i geodetski elaborat, a podnosi se na adresu Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag.

Klasa: 910-01/19-10/3
Ur.broj: 2198/24-04/01-19-14
Pag, 07. studenog 2019.GRADONAČELNIK

Ante Fabijanić

0
0
0
s2smodern