Na temelju raspisanog NATJEĈAJA za podnošenje prijava radi dodjele stipendija uĉenicima i studentima, a sukladno ĉlanku 9.i 20. Odluke o gradskim stipendijama „Službeni glasnik Grada Paga broj 9/16) Gradonaĉelnik Grada Paga dana 25. ožujka 2019.godine, utvrđuje RANG LISTU STUDENATA I UČENIKA

0
0
0
s2smodern