Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 10. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 29. siječnja 2019.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s početkom u 12,30 sati.

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I        R E D

Prijedlozi:
1. ODLUKE o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika,
2. ODLUKE o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici za otvaranje knjižnične stanice u Povljani,
3. ODLUKE o komunalnoj naknadi,
4. ODLUKE o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,
5. ODLUKE o prihvaćanju Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe,
6. ODLUKE o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga,
7. ODLUKE o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj,
8. ODLUKE o izmjeni i dopuni Odluke o isplati naknade obiteljima,
9. ODLUKE o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2019.godinu,
10. ODLUKE o prijenosu prava vlasništva na nekretnini (k.č. 13239/1 k.o. Pag)
11. ODLUKE o davanju suglasnosti za ozakonjenje objekta u vlasništvu Zlatka Miškovića Izgrađenog na k.č. 2232/13 k.o. Dinjiška,
12. ODLUKE o davanju suglasnosti za formiranje građevne čestice (Subašić Berislavu )
13. Razmatranje zahtjeva Kate Rudež za izdavanje suglasnosti za ozakonjenje objekta (k.č. 10564/2, 10563/3 i 10564/5k.o. Pag),
-Vijećnička pitanja.

Gradskog vijeća Grada Paga
Domagoj Vičević,v.r.

0
0
0
s2smodern