Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 7. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 5. rujna 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s početkom u 13,30 sati.
Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I  R E D


Prijedlozi:
1.PROCJENA rizika od velikih nesreća za Grad Pag,
2.PLAN operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području GradaPaga
3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018. godinu
4.1. II Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA PAGA za 2018.godinu i
projekcije za 2019. i 2020.godinu,
4.2. II Izmjena PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu,
5. ODLUKA o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po poslovnom
Računu,
6. ODLUKA o komunalnom doprinosu,
7.ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Proboj,
8. ODLUKA o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
9. ODLUKA o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Grada Paga,
10. Razmatranje UGOVORA UR.br. 15-45/2018 o suradnji na udruženim
marketinškim aktivnostima
-Vijećnička pitanja.

 

 

Gradskog vijeća Grada Paga
Domagoj Vičević,v.r.

0
0
0
s2smodern