Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 137/15 i 123/17) i ĉlanka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Sluţbeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) s a z i v a m
4. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 1. ožujka 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1 s poĉetkom u 13,00 sati.

0
0
0
s2smodern