Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i ĉlanka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)


s a z i v a m


1. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 1. kolovoza 2017.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s poĉetkom u 11,00 sati.

 


Za sjednicu predlažem


- Verifikaciju zapisnika 1 i 2 konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Paga


D N E V N I  R E D


Prijedlozi:
1.Razmatranje Izvještaja o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016.godine:
1.1.Komunalnog društva Pag d.o.o.
1.2.Ĉistoće Pag d.o.o.
1.3.Paga II d.o.o
1.4.Gradske knjižnice Pag
1.5.Djeĉijeg vrtić „Paški mališani" Pag
1.6. Centra za kulturu i informacije Pag
2. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za prororaĉun i financije
3. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za komunalno gospodarstvo
4. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za gospodarstvo
5. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za imovinsko pravna pitanja,
6. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za prostorno ureĊenje
7. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za meĊunarodnu i meĊugradsku suradnju
8. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za razvoj mjesne samouprave
9. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za društvene djelatnosti
10. ODLUKA o izboru KOMISIJE za priznanja Grada Paga
11. ODLUKA o imanovanju SOCIJALNOG VIJEĆA Grada Paga
12. ODLUKA o imenovanju ODBORA za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
13. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini spomeniĉke rente
14. ODLUKA o isplati naknade obiteljima
15. Rasprava o prijedlogu okonĉane situacije izgradnje Djeĉjeg vrtića „Paški
mališani „ Pag
- Vijećniĉka pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Domagoj Viĉević,v.r.

0
0
0
s2smodern