Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 11. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan  22. rujna 2016.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 11,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem

- Verifikaciju zapisnika 10. sjednice  Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I   R E D

Prijedlog:

1. ODLUKE o usvajanju  STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PAGA za razdoblje 2015-2020.godine

2. POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Grada Paga za razdoblje od  1.siječnja do 30. lipnja  2016.godinu,

3.    III Izmjene PRORAČUNA GRADA PAGA za 2016.godinu i projekcije za  2017. i 2018.godinu.

3.1.  II Izmjene ODLUKE o izvršavanju PRORAČUNA GRADA PAGA za 2016.godinu

3.2.  III Izmjene i dopune PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2016. godinu,

3.3.  II Izmjene i dopune PROGRAMA održavanja  komunalne infrastrukture za 2016.  godinu,

4.   II Izmjene ODLUKE o korištenju sredstava iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Paga za realizaciju projekta izgradnje  zgrade Dječjeg  vrtića „Paški mališani" u Pagu

5. ODLUKE o korištenju sredstava iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Paga za financiranje projekta  sanacije, rekonstrukcije i opremanja Kneževog dvora u Pagu

6.  ODLUKE o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Paga kod kojih, pri održavanju, postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke.

7.  ZAKLJUČAK  o davanju suglasnosti na Odluku o prestanku rada Društva Razvojne agencije Zadarske županije – Zadra d.o.o.

8. ODLUKE o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Grada Paga „Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda mjesta Proboj u naselju Košljun"

- Vijećnička pitanja.                                                            

 Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Paga

Edo Komadina,v.r.

 

0
0
0
s2smodern