Na temelju članka 86. i 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUG Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 4/10), i Zaključka Gradonačelnika Grada Paga (klasa: 350-01/01-01/252, ur. broj: 2198/24-30-12-1 od 27. veljače 2012.g.), nositelj izrade, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Paga, objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA GRADA PAGA

 

  1. Utvrđuje se da zbog isteka roka iz članka 95. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji valja ponoviti javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga.
  2. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu iz t.I. ove objave započeti će 14.03.2012.g. i trajati do 22.03.2012.g.
  3. Javni uvid u grafički i tekstualni dio Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga biti će omogućen u Pagu, u Gradskoj vijećnici, na adresi Branimirova obala 1, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.
  4. Javno izlaganje održat će se dana 16.03.2012.g., s početkom u 11:00 sati, na adresi navedenoj u t.III. ove objave.
  5. Novi prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi, i to tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 22.03.2012.g., na slijedeći način:

     

- upisom u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga

- dostavom u pisanom obliku (osobno u prijemnoj pisarnici Grada Paga ili putem pošte preporučeno, na slijedeću adresu: Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Branimirova obala 1, 23250 Pag.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

 

Klasa: 350-01/01-01/252

Ur.broj: 2198/24-30-12-02

Pag, 28. veljače 2012.god.

 

v.d. pročelnika:

Ana Šupraha

0
0
0
s2smodern