1

Odlagalište otpada Sv. Kuzam u gradu Pagu je odlagalište neopasnog otpada na kojem se otpad odlaže od 1982. godine. Odlagalište neopasnog otpada može se definirati kao složena građevina koja se gradi u tri etape i to na slijedeći način:


Etapa1 – Sanacija odlagališta otpada
Radovi uređenja i sanacije provodili su se u nekoliko etapa do rujna 2016. godine, sukladno važećoj Lokacijskoj dozvoli (Klasa: UP/I-350-05/04-01/21. Ur.broj: 2198-11-06-07, od 08. studenog 2006. godine), odnosno važećoj Potvrdi Glavnog projekta (Klasa: 361- 03/09-05/8, Ur. broj: 2198/1-11-5-09-2, od 13. studenog 2009. godine) a koji su obuhvaćali osnovne radove, objekte i infrastrukturne sustave. Tijekom sedam godina radova na uređenju i sanaciji odlagališta otpada Sv. Kuzam pokazala se potreba za izmjenama i dopunama važeće lokacijske dozvole. Idejnim projektom definirane su potrebe za izgradnjom novih objekata i infrastrukturnih sustava na lokaciji odlagališta otpada Sv. Kuzam, a koji će se nadovezati na izvedene objekte i infrastrukturne sustave na lokaciji, kako bi, u konačnici, činili tri funkcionalne cjeline-odlagališni prostor, reciklažno dvorište i prostor za skladištenje. Sanaciju i izgradnju reciklažnog dvorišta sufinancirali su FOND 75%, Grad 25% i Čistoća Pag PDV. Sanacija odlagališta završena je u listopadu 2016. godine
Etapa 1, Faza 2, obuhvaća radove koji će se izvesti za potrebe izvedbe nove plohe za odlaganje novog neopasnog otpada na odlagalištu Sv. Kuzam koja će se koristiti do ispunjavanja kapaciteta, a nakon toga otpad će se odlagati na odlagalištu otpada Diklo-Zadar do otvaranja regionalnog odlagališta otpada Biljane Donje (TCGO). Odlagalište u gradu Pagu jedino je u Zadarskoj županiji koje je na vrijeme sanirano i koje ispunjava sve uvjete i ima potrebne dozvole za rad. S obzirom da odlagalište otpada u Općini Povljana nije sanirano do roka, 31. prosinca 2018. godine te ne ispunjava uvjete za nastavak rada, sukladno propisu kojim je reguliran način i uvjeti odlaganja otpada i rada za odlagališta otpada, sav otpad sa područja Općine Povljana odlagati će se ubuduće na odlagalištu otpada Sv. Kuzam u Pagu do ispunjavanja kapaciteta.
Etapa 2
Na lokaciji odlagališta Sv. Kuzam nalazi se i reciklažno dvorište koje je 1. travnja 2017. godine započelo s radom. Po sakupljanju otpada, ono se prvo odvozi u reciklažno dvorište gdje se vrši obrada otpada, nakon čega se dio otpada odlaže na odlagalište, a dio se predaje ovlaštenim sakupljačima na daljnju obradu. Otpad nastao u kućanstvu u reciklažnom dvorištu odlaže se bez naknade.
Etapa 2, Faza 2
Čistoća Pag d.o.o. voditelj je aktivnosti na postojećem odlagalištu te je u planu izgradnja hale sa sortirnom linijom za ručno sortiranje prethodno izdvojenih sastavnica komunalnog otpada (papira, plastike, metala i tekstila) te odgovarajuće preše za baliranje otpada, kao i nabava zatvorenog mobilnog kontejnerskog sklopa, za provedbu procesa ubrzane aerobne razgradnje biootpada u kontroliranim uvjetima. Za izgradnju hale ishodovana je pravomoćna građevinske dozvola. U tijeku je priprema ostale dokumentacije od strane Grada Paga kako bi se mogao javiti na objavljeni poziv MZOEU za izgradnju sortirnica otpada. Grad Pag se, zajedno sa ostalim jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije, opredijelio za koncept gospodarenja komunalnim otpadom sukladno konceptu gospodarenja otpadom utvrđenom Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. Sukladno ovom Planu, planirano je da se na području Zadarske županije izgradi Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŢCGO) na prostoru naselja Biljane Donje. U tijeku su i radovi na pretovarnoj stanici na području Gorice na kojoj će se obavljati pretovar miješanog komunalnog otpada sa cijelog otoka Paga namijenjenog za daljnju obradu ili zbrinjavanje na udaljenoj lokaciji ŢCGO u Biljanima Donjim do koje će se navedeni otpad prevoziti vozilima većeg kapaciteta namijenjenih za daljinski transport.
Do 2022. godine očekuje se ispunjavanje ciljeva, vezanih za smanjenje količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada te povećanje selektivno odvojenog otpada. Prema Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.- 2022. godine, cilj Grada Paga je do 2022. godine postići brojku od 40 % prikupljenog miješanog komunalnog otpada, a koja sada iznosi 16%.

Čistoća Pag d.o.o. i FZOEU potpisali su Ugovor o neposrednom sufinanciranju kupnje energetski učinkovitih vozila davanjem subvencije u iznosu od 80.000,00 Kn za nabavu vozila za prikupljanje krupnog (glomaznog ) otpada na kućnom pragu u povijesnoj jezgri grada.

2

0
0
0
s2smodern