Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) saziva se 9. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 16. lipnja 2016.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I   R E D


Prijedlozi
1. ODLUKE o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Paga,
2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2015.godinu,
3. ODLUKE o raspodjeli rezultata,
4. Izmjena PROGRAMA mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Paga,
5. ODLUKE o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po poslovnom računu,
6. ODLUKE o stjecanju nekretnina u postupku izvlaštenja u svrhu izgradnje infrastrukture u naselju Košljun,
- Vijećnička pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Edo Komadina,v.r.

0
0
0
s2smodern