Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)
s a z i v a m

7. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 18. ožujka 2016.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 11,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića „Paški mališani" Pag
2. Prijedlog dopune STATUTA GRADA PAGA
3. Prijedlog Izmjene PRORAČUNA GRADA PAGA za 2016.godinu i projekcije za
2017. i 2018.godinu
3.1. Prijedlog Izmjene ODLUKE o izvršavanju PRORAČUNA GRADA PAGA za
2016.godinu,
3.2. Prijedlog I izmjene PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu,
4. Prijedlog izmjene ODLUKE o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po
poslovnom računu,
5. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja
nekretninama,
6. Prijedlog ODLUKE i o izradi izmjena i dopuna UPU PROBOJ
7. Prijedlog ODLUKE i o izradi izmjena i dopuna UPU KOTICA
8. Prijedlog ODLUKE o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira,
metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u
Gradu Pagu
9. Prijedlog ODLUKE o grobljima na području Grada Paga,
10. Prijedlog ODLUKE o komunalnoj naknadi
11. Prijedlog ODLUKE o izradi PLANA gospodarenja otpadom na području Grada
Paga za razdoblje od 2016-2021.godine,
12.Prijedlog Izmjene i dopune ODLUKE o ugostiteljskoj djelatnosti,
13. Prijedlog ODLUKE o davanju suglasnosti Gradonačelniku na potpisivanje
Sporazuma o sufinanciranju radova rasvjete trase i raskrižja na izgradnji državne
ceste D- 106,

14.Prijedlozi ODLUKA za dodjelu javnih priznanja Grada Paga
za Nagradu Grada Paga
1. IVU ŠAVRU – u oblasti socijalne skrbi i zaštite
2. PAŠKOJ SIRANI d.d. PAG u oblasti gospodarstva
3. Klapi "SOL" u oblasti kulture
4. Ženskoj klapi "PERUŽINI" u oblasti kulture
5. S.Š. BARTULA KAŠIĆA u Pagu u oblasti odgoja i prosvjete
6. MILANU RAUSAVLJEVIĆU u oblasti sporta i tjelesne kulture
15. Prijedlog ODLUKE o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za komunalno
gospodarstvo
16. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva na nekretnini
državljanima Republike Norveške

- Vijećnička pitanja.
Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Edo Komadina,v.r.

0
0
0
s2smodern