Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) saziva se 11. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 25. rujna 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

- Verifikaciju zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D

1.Razmatranje Izvještaja o radu:
3.1.Komunalno društvo Pag
3.2.Pag II d.o.o
3.3.Čistoća Pag d.o.o.
3.4.Centar za kulturu i informacije Pag
3.5.Gradska knjižnica Pag
3.6.Dječji vrtić „Paški mališani" Pag
2. Prijedlog ODLUKE o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Paga, (Klasa:410-01/14-10/9, Ur.broj: 2198/24-04/01-14-2)
3. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Paga za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine,
4. Prijedlog POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Grada Paga (razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014.godine)(Klasa:400 -06/14-60/26 Ur.broj: 2198/24-04/01-14-2)
5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Paga (Klasa:363 -02/14-20/10 Ur.broj: 2198/24-04/01-14-10)
6. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (Klasa:361 -02/14-20/5 Ur.broj: 2198/24-04/01-14-2)
- Vijećnička pitanja.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Vjekoslav Šljivo ,v.r.

0
0
0
s2smodern