Na temelju članka 53 st. 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga" broj 5/09 i 3/13) saziva se 9. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 19. svibnja 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

 

 

- Verifikaciju zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I   R E D


1. Prijedlog ODLUKE o izradi I Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističke zone Paška rebra 3 – zapad,
2. Prijedlog Odluke o izradi III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga
3. Prijedlog ODLUKE o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga,
4. Prijedlog ODLUKE o naknadama članovima Gradskog vijeća, članovima radnih tijela GradsKog vijeća te predstavnicima Vijeća mjesnih odbora Grada Paga,
5. Prijedlog ODLUKE o izboru Savjeta mladih Grada Paga,
6. Prijedlog GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2013.godinu ( financijski izvještaji su na CD-u),
7. Prijedlog ODLUKE o raspodjeli rezultata,
8. Prijedlog Izmjene PROGRAMA mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Grada Paga,
9. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Paga za razdoblje od 1.srpnja do 31. prosinca 2013.godine,
10. Razmatranje Izvješća o radu za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2013.godine:
3.1.Komunalnog društva Pag d.o.o.
3.2. PAG II d.o.o.
3.3. Dječjeg vrtića"Paški mališani" Pag.
3.4. Centra za kulturu i informacije Pag,
3.5. Gradske knjižnice Pag
11. Razmatranje Ugovora o podjeli i preuzimanju (odvajanje s preuzimanjem) trgovačkog društva KOMUANALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.
- Vijećnička pitanja.


Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Paga
Vjekoslav Šljivo ,v.r.

0
0
0
s2smodern