Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) saziva se 7. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 20. ožujka 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

 

Za sjednicu predlažem

- Verifikaciju zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog za razrješenje dužnosti predsjednika Vijeća,
2. Prijedlog ODLUKE o sklapanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Grada Paga (Republika Hrvatska) i Grada Slavkova kod Brna (Republika Češka),
3. Prijedlog ODLUKE o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Paga,
4. Razmatranje IZVJEŠĆA o izvršenju PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. Godinu
5. Razmatranje IZVJEŠĆA o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
6. Prijedlog ODLUKE o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2014. godinu
7. Prijedlog ODLUKU o davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjeg vrtića „Paški mališani" Pag
8 . Prijedlog ODLUKE o izradi I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističke zone Paška rebra 3- zapad .
9. Prijedlog ODLUKE o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga,
- Vijećnička pitanja.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Zlatko Šuljić ,v.r.

0
0
0
s2smodern