Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) saziva se 6. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 18. veljače 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

 

Za sjednicu predlažem

- Verifikaciju zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D


Prijedlog:
1. ODLUKE o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti
2. ODLUKE o socijalnoj skrbi na području Grada Paga,
3. ANALIZE stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Paga do2014.godine,
4. SMJERNICA za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Paga za period od 2013. do 2014.godne,
5. ODLUKE o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po poslovnom računu,
6. ODLUKE o dopuni Odluke o provedbi izbora za članove Mjesnih odbora na području Grada Paga,
7. ODLUKE o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja,
8. ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada ( zem.čest. 7311/5 k.o.. Pag
9. ODLUKE o imenovanju KOMISIJE za dodjelu priznanja Grada Paga,
- Vijećnička pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Zlatko Šuljić ,v.r.

0
0
0
s2smodern