13/20 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava