16/2019 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - izgrađen na dijelu katastarskih čestica 12175 k.o. Pag, 12177/1 k.o Pag i 12173 k.o Pag površine 87,31 m2 te pripadajuća terasa izgrađena na dijelu k.č 12177/1 k.o. Pag i 12176 k.o. Pag površine 75,52 m2.  - pogledaj dokument