13/2017 - Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - PDF dokument