Odluka o poništenju natječaja

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/20-50/14, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1 te molim da isti danas objavite na web stranici Grada Paga

0
0
0
s2smodern

14/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/18-10/87, URBROJ: 2198/24-04/01-20-14, od 10.03.2020. - pogledaj natječaj

0
0
0
s2smodern

13/20 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na Natječaj za prijam u službu vježbenika u Grad Pag, Upravni odjel za proračun i financije, na radno mjesto „viši stručni suradnik za proračun i financije“, objavljen dana 05. veljače 2020., koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) saziva se 17. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 27. veljače 2020. godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1, s početkom u 11,00 sati.

  • Poziv & Dnevni red sjednice - pogledaj
0
0
0
s2smodern

Javni natječaj za prijem u službu, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gospodarstvo

Natječaj objavljen u Narodnim novinama 19.02.2020

0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada paga - k.č. 10558 k.o. Pag

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za prijem u službu vježbenika u Grad Pag, Upravni odjel za proračun i financije, na radno mjesto „viši stručni suradnik za proračun i financije“ - 1 izvršitelj/izvršiteljica

0
0
0
s2smodern

8/20 - Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/20-30/1; URBROJ: 2198/24-04/01-20-2 ) i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 05. veljače 2020 godine raspisuje:

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga za 2020 godinu

DOKUMENTACIJA:

0
0
0
s2smodern