NATJEČAJ za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u šatoru za vrijeme zimskog karnevala - WORD dokument

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za davanje u zakup poslovni prostor II Magazin - pdf dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 26.lzjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću direktorica društva RADIO PAG, društvo sa ograničenom odgovornošću za pružanje audio usluga sa sjedištem u Pagu, Golija 21 (u daljnjem tekstu: RADIO PAG d.o.o.) donosi slijedeću ODLUKU o poništenju natječaja za radno mjesto glavni urednik/novinar - Odluka u privitku

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup poslovnog postora u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme zimskog karnevala - WORD dokument

0
0
0
s2smodern

Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga i obrazac za predlaganje preuzmite u nastavku

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)sazivam 3. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA - Pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - tzv. II. Magazin u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme zimskog karnevala - WORD dokument
0
0
0
s2smodern
Sukladno članku 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) Grad Pag objavljuje Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Pogledaj kompletnu obavijest >>>
0
0
0
s2smodern

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt Proračuna Grada Paga za 2018.godinu.

Sukladno članku 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) Grad Pag objavljuje Nacrt Proračuna za 2018. godinu. Na nacrt prijedloga Proračuna zainteresirane osobe mogu najkasnije do 29. studenog 2017. dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23 250 Pag ili na e-mail adresu: grad.pag@pag.hr Nacrt prijedloga Proračuna za 2018. godinu možete pročitati u priloženom dokumentu. POGLEDAJ DOKUMENTACIJU >>>>
0
0
0
s2smodern