cz
Gradska uprava od 23.ožujka 2020. radi od 07:00 h do 12:00 h Mole se građani da svu komunikaciju s djelatnicima uprave ostvare putem e-maila. Na telefonu djelatnici će biti dostupni u vremenu od 07:00 do 12:00.

Novosti & Aktualnosti

04 Travanj 2020
Nakon što je dječji vrtić „Paški mališani“ u Pagu, kao i svi drugi vrtići, zbog situacije s pandemijom koronavirusa morao privremeno ...
04 Travanj 2020
U nedjelju, 5. travnja 2020. godine u emisiji Pozitivno na HRT-HTV 1 u 9.18 sati biti će prikazan prilog o Benediktinskom samostanu sv. ...
03 Travanj 2020
S obzirom na veliki broj zahtjeva i upita za izdavanje propusnica za odlazak na otoke, a u svrhu ujednačavanja postupanja stožera pri ...
04 Travanj 2020
"Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" Mt 27,46 CVJETNICA: NEDJELJA MUKE GOSPODNJE Liturgijska čitanja: Iz 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Mt 26; 14-27,66 "Čovjek boli, vičan patnjama ...“: Nema drugog zaziva koji mi danas dolazi u pamet. Ne postoji zaziv koji mi bolje otkriva izuzetnu Božju blizinu naše krhkosti, naše boli, našeg ranjenog čovječanstva. Nedjelja Cvjetnice ove godine označava početak svojevrsne sedmice, doista jedinstvene. Veliki tjedan, je „majka i dovršetak svih ...

Obavijesti

 • Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

  Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja

  više informacija
 • Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/18-10/87, URBROJ: 2198/24-04/01-20-14, od 10.03.2020.

  14/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA:

  više informacija
 • NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

  13/20 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu

  više informacija
 • Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti

  Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za

  više informacija
 • POZIV 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

32. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga ( Vela ulica )

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno uređenje


Klasa: 372-01/11-01/25

Ur.broj: 2198/24-30-11-02

Pag, 11. listopada 2011.


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 6. i 7. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga («Službene novine» Ličko-senjske županije broj 4/93 i «Županijski glasnik» Županije Ličko-senjske broj 2/97) i Odluke gradonačelnika Grada Paga ( klasa: 372-01/11-01/12, ur. broj: 2198/24-30-11-4, od 06.06.2011.g.),  Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje raspisuje


N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga


1. Predmet zakupa je poslovni prostor  koji se nalazi u Gradu Pagu, na adresi Vela ulica 12, na kat.č.br. 15443 k.o. Pag.


2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme 5 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o zakupu, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti, i to prodaje autohtonih paških proizvoda.


3. Početna  zakupnina za predmetni poslovni prostor iznosi 2.000,00 kuna mjesečno.


4. Sudionici u Natječaju dužni su položiti jamstvo za ozbiljnost ponude  u iznosu od 10% od početne zakupnine. Uplata  jamčevine vrši se u korist PRORAČUNA GRADA PAGA, na žiro račun  broj 2402006-1831600006 s pozivom na broj: 68  5738 – OIB.


5.Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana zaključiti će se u roku  8 dana računajući od dana izbora  najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko izabrani ponuditelj  ne zaključi ugovor  o zakupu poslovnog prostora u spomenutom roku, gubi pravo na uplaćenu jamčevinu, a ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem.


6 . Ponuda mora sadržavati:


- ime, prezime, adresu i OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv, adresu i OIB (za pravne

osobe)

- iznos zakupnine koju ponuditelj nudi

- detaljan opis artikala koje ponuditelj namjerava prodavati u predmetnom prostoru

-  dokaz o uplaćenoj jamčevini – 10 % početne zakupnine za cijelo razdoblje

- broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju.


7. Zakupnik je dužan zakupninu platiti u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom zakupodavac ima pravo ugovor smatrati raskunutim, a zakupnik gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.


8. Troškovi individualne potrošnje kao što su potrošnja vode, struje,  komunalna naknada i tekuće održavanje prostora nisu predmet ugovorne cijene već će ih zakupnik plaćati prema posebno ispostavljenim računima.


9. Zakupodavac može otkazati Ugovor u svako doba, u slučaju da zakupnik ne postupi skladu sa člankom 27. Zakona o zakupu i prodaji  poslovnog prostora te temeljem članka 23. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga.


10.  Ugovor o zakupu sklopiti će se s najpovoljnijim ponuditeljem nakon donošenja odluke Gradonačelnika i to u obliku ovršne  isprave, sukladno Zakonu o javnom bilježništvu. Troškove vezane uz  sklapanje ugovora o zakupu i javnobilježnički trošak snosi zakupnik.


11.  Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Grada Paga.


12.  Ponude se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:


GRAD PAG, Branimirova obala 1,  23 250 Pag, s naznakom

“za zakup poslovnog prostora – Vela ulica, ne otvaraj”


13.  Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na broj  telefona : 023/600-833.


v.d. pročelnika:

Ana Šupraha v.r.