Novosti & Aktualnosti

13 Veljača 2020
U četvrtak, 13.veljače 2020. u sklopu tradicionalnog Paškog karnevala održat će se "Ričavac", običaj okupljanja grupa maškara i obilazak ...
13 Veljača 2020
U organizaciji Grada Paga u tijeku su radovi uređenja područja iza starog pogona solane. Sanira se dio zida urušene obale oko mostića na ...
12 Veljača 2020
Grad Pag krenuo je u radove zamjene rasvjetnih stupova i uvođenje led rasvjete na području grada Paga. Implementacijom optimalnog ...
14 Veljača 2020
U organizaciji udruge "Kissa", u sklopu Paškog zimskog karnevala, u subotu, 15. veljače 2020. godine održati će se natjecanje u plesu pod maskama.

Obavijesti

 • Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada paga - k.č. 10558 k.o. Pag

  Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada paga - k.č. 10558

  više informacija
 • Natječaj za prijem u službu vježbenika u Grad Pag -viši stručni suradnik za proračun i financije

   Natječaj za prijem u službu vježbenika u Grad Pag, Upravni

  više informacija
 • Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga za 2020 godinu

  8/20 - Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48

31.Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga ( II Magazin )

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno uređenje


Klasa: 372-01/11-01/24

Ur.broj: 2198/24-30-11-02

Pag, 11. listopada 2011.


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 6. i 7. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga («Službene novine» Ličko-senjske županije broj 4/93 i «Županijski glasnik» Županije Ličko-senjske broj 2/97) i Odluke gradonačelnika Grada Paga ( klasa: 372-01/11-01/12, ur. broj: 2198/24-30-11-4, od 06.06.2011.g.),  Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje raspisuje


N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga


1. Predmet zakupa je poslovni prostor  koji se nalazi u Gradu Pagu, na kat.č.br. 12223 k.o. Pag,  tzv. «II MAGAZIN», na adresi Prosika bb,  ukupne površine 438 m2.


2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 01. siječnja 2012.g. do 29. veljače 2012.g., u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme zimskog karnevala.

Zakupnik je dužan za vrijeme trajanja zakupa svake subote organizirati karnevalski ples, te dječji karneval u dva navrata tijekom mjeseca veljače.


3. Početna  zakupnina za poslovni prostor iznosi 5.000,00 kuna za cijelo razdoblje.


4. Sudionici u Natječaju dužni su položiti jamstvo za ozbiljnost ponude  u iznosu od 10% od ukupne početne zakupnine. Uplata  jamčevine vrši se u korist PRORAČUNA GRADA PAGA, na žiro račun  broj 2402006-1831600006 s pozivom na broj: 68  5738 – OIB.


5. Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana zaključiti će se u roku  8 dana računajući od dana izbora  najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko izabrani ponuditelj  ne zaključi ugovor  o zakupu poslovnog prostora u spomenutom roku, gubi pravo na uplaćenu jamčevinu, a ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem.


6 . Ponuda mora sadržavati:


- ime, prezime, adresu i OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv, adresu i OIB (za pravne

osobe)

- iznos zakupnine koju ponuditelj nudi

-  dokaz o uplaćenoj jamčevini – 10 % početne zakupnine za cijelo razdoblje

- broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju.


7. Zakupnik je dužan zakupninu platiti u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom zakupodavac ima pravo ugovor smatrati raskunutim, a zakupnik gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.


8. Troškovi individualne potrošnje kao što su potrošnja vode, struje,  komunalna naknada i tekuće održavanje prostora nisu predmet ugovorne cijene već će ih zakupnik plaćati prema posebno ispostavljenim računima.


9. Zakupodavac može otkazati Ugovor u svako doba, u slučaju da zakupnik ne postupi skladu sa člankom 27. Zakona o zakupu i prodaji  poslovnog prostora te temeljem članka 23. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga.


10.  Ugovor o zakupu sklopiti će se s najpovoljnijim ponuditeljem nakon donošenja odluke Gradonačelnika i to u obliku ovršne  isprave, sukladno Zakonu o javnom bilježništvu. Troškove vezane uz  sklapanje ugovora o zakupu i javnobilježnički trošak snosi zakupnik.


11.  Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Grada Paga.


12.  Ponude se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:


GRAD PAG, Branimirova obala 1,  23 250 Pag, s naznakom

“za zakup poslovnog prostora – II MAGAZIN”- ne otvaraj”


13.  Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na broj  telefona : 023/600-833.


v.d. pročelnika:

Ana Šupraha v.r.