Novosti & Aktualnosti

21 Siječanj 2020
U petak, 24. siječnja 2020. godine, u Domu kulture u Pagu održati će se glazbeno-humoristična predstava - ''AUDICIJA 2020''.
20 Siječanj 2020
Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014),članaka 9. i 10. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira ...
17 Siječanj 2020
FOKA d.o.o. i vlasnik tvrtke Vedran Dorušić kao pronalazač iznimno vrijednog i značajnog podmorskog arheološkog lokaliteta kod otoka Paga s ...
24 Siječanj 2020
U subotu, 25. siječnja 2020. godine u organizaciji Udruge mladih karnevalista "KOS" započinju karnevalski tanci u II Magazinu soli s početkom u 21 sat.

Obavijesti

 • Natječaj za prodaju zemljišta KLASA: 940-01/20-20/10, URBROJ 2198/24-04/01-20-1

  Natječaj za prodaju zemljišta KLASA: 940-01/20-20/10, URBROJ 2198/24-04/01-20-1

  više informacija
 • Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu Vodice

  Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu

  više informacija
 • Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine

  Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine Tekst natječaja

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47

27. Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

REPUBLIKA HRVATSKA

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Klasa: 363-01/11-01/47

Ur. broj: 2198/24-30-11-2

Pag, 21. lipnja 2011.g.


Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima za postavljanje kioska i pokretnih naprava ( “Županijski glasnik” Županije Ličko-senjske broj 2/96), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje raspisuje:


N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava


1.Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javne površine na području Grada Paga, za postavljanja kioska i pokretnih naprava, u svrhu obavljanja djelatnosti iznajmljivanja karting vozila, i to na lokaciji koja se nalazi na dijelu čest.zem. 12227 i 12232, obje k.o. Pag (skica se nalazi u prilogu ovog Natječaja i čini njegov sastavni dio) i to u vremenu od 15.07. do 15.09.2011.godine. ukoliko Grad za to bude imati potrebe,2.Početna cijena za zakup površine iz točke1. ovog Natječaja iznosi 10.000,00 kn.

.

3.Natjecati se ne mogu fizičke i pravne osobe koje imaju evidentirano dugovanje prema Gradu Pagu po bilo kojoj osnovi.

Odabrani ponuditelj dužan je pružati usluge isključivo unutar obilježene površine na licu mjesta, u protivnom biti će kažnjen novčanom kaznom u dvostrukom iznosu od iznosa utvrđenog Odlukom o komunalnom redu za isti prekršaj. Nakon trećeg prekršaja ukinuti će se izdano odobrenje za zakup javne površine.


4. Ponuda mora sadržavati:


-ime i prezime, JMBG, te adresu ponuditelja,

-naziv lokacije (mjesta) za koju se ponuditelj natječe,

-iznos zakupnine koju ponuditelj nudi,

-dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti (ne starije od 6

mjeseci)

-dokaz o uplaćenoj jamčevini – 30% od početne zakupnine, koja se uplaćuje u korist:

PRORAČUNA GRADA PAGA, na broj žiro računa: 2402006-1831600006 s pozivom na broj 68 5738- OIB

-broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju.


5. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:


-ponuda koja sadrži najvišu cijenu,

-ponuditelji s prebivalištem na području Grada Paga registrirani za obavljanje ponuđene djelatnosti, ako prihvate najvišu ponuđenu cijenu,

-dugogodišnji korisnici javne površine koji su uredno podmirivali obveze ako prihvate najvišu ponuđenu cijenu,

-sudionici Domovinskog rata

-socijalni status ( brojna obitelj sa manjim primanjima i sl.)


6. Najpovoljnijem ponuditelju u Natječaju biti će dodijeljena javna površina u zakup Rješenjem Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Paga, s time da u roku 3 dana od dostavljanja obavijesti o izboru uplati cjelokupni iznos zakupnine. U protivnom gubi pravo na povrat jamčevine i postavljanja naprave.


7.Budući korisnik javne površine obvezan je Komunalnom društvu Pag plaćati usluge odvoza otpada ovisno o površini i vremenu zakupa javne površine, te neće dobiti Rješenje o zakupu javne površine dok ne predoči Ugovor o odvozu otpada sklopljen sa Komunalnim društvom Pag.


8.Isto tako, budući korisnik javne površine dužan je platiti porez u visini od 10% od zakupnine sukladno Odluci o gradskim porezima Grada Paga.


9.Budući korisnik javne površine, koji će koristiti rasvjetu dužan je koristiti „štedljive žarulje“.


10.Zakupnik je dužan u vremenu zakupa ustupiti predmetni prostor Gradu ukoliko Grad za to bude imati potrebe, jednokratno i to najviše u trajanju od 5 dana.


11.Grad Pag zadržava pravo da ne izabere niti jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.


12.Rok za podnošenje ponuda na Natječaj je 15 dana, računajući od dana objave.


13.Otvaranje ponuda izvršiti će ovlaštena Komisija.


14.Ponude se podnose u pisanom obliku – zatvorenoj koverti, na slijedeću adresu:


GRAD PAG

Komisija za provedbu natječaja radi davanja poslovnog prostora i javnih površina u zakup – s naznakom “NE OTVARAJ – ponuda zakup javne površine ”

Branimirova obala 1, 23 250 PAG


Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje