cz
Gradska uprava od 25.svibnja 2020. radi od 09:00 h do 12:00 h Mole se građani da svu komunikaciju s djelatnicima uprave ostvare putem e-maila. Na telefonu djelatnici će biti dostupni u vremenu od 09:00 do 12:00.


Novosti & Aktualnosti

25 Svibanj 2020
Obavještavaju se stranke da se od ponedjeljka 25.svibnja 2020. prijem stranaka u upravnim tijelima Grada Paga vrši uz prethodnu najavu ...
25 Svibanj 2020
Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 25. svibnja do 5. lipnja 2020.godine podnose se zahtjevi za upis djece ...
21 Svibanj 2020
20. svibnja 2020. godine u Uredu gradonačelnika Paga održan je sastanak predstavnika Grada Paga, Turističke zajednice Grada Paga te ...
29 Svibanj 2020
Mole se vlasnici automobila parkiranih na parkiralištu kod trajektnog pristaništa da uklone svoja vozila zbog radova sanacije koji će započet u ponedjeljak 01.06.2020.g.

Obavijesti

 • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/20-30/6, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  Na temelju članka 3. i 7. Odluke o poslovnim prostorima

  više informacija
 • Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/25, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/25, URBROJ:

  više informacija
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za 2020. godinu

  Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja

  više informacija
 • Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

  Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja

  više informacija
 • Odluka o odabiru ponuda pristiglih na Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/14, URBROJ: 2198/24-04/01-20-21

  Odluka o odabiru ponuda pristiglih na Natječaj za davanje u

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32

27. Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

REPUBLIKA HRVATSKA

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Klasa: 363-01/11-01/47

Ur. broj: 2198/24-30-11-2

Pag, 21. lipnja 2011.g.


Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima za postavljanje kioska i pokretnih naprava ( “Županijski glasnik” Županije Ličko-senjske broj 2/96), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje raspisuje:


N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava


1.Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javne površine na području Grada Paga, za postavljanja kioska i pokretnih naprava, u svrhu obavljanja djelatnosti iznajmljivanja karting vozila, i to na lokaciji koja se nalazi na dijelu čest.zem. 12227 i 12232, obje k.o. Pag (skica se nalazi u prilogu ovog Natječaja i čini njegov sastavni dio) i to u vremenu od 15.07. do 15.09.2011.godine. ukoliko Grad za to bude imati potrebe,2.Početna cijena za zakup površine iz točke1. ovog Natječaja iznosi 10.000,00 kn.

.

3.Natjecati se ne mogu fizičke i pravne osobe koje imaju evidentirano dugovanje prema Gradu Pagu po bilo kojoj osnovi.

Odabrani ponuditelj dužan je pružati usluge isključivo unutar obilježene površine na licu mjesta, u protivnom biti će kažnjen novčanom kaznom u dvostrukom iznosu od iznosa utvrđenog Odlukom o komunalnom redu za isti prekršaj. Nakon trećeg prekršaja ukinuti će se izdano odobrenje za zakup javne površine.


4. Ponuda mora sadržavati:


-ime i prezime, JMBG, te adresu ponuditelja,

-naziv lokacije (mjesta) za koju se ponuditelj natječe,

-iznos zakupnine koju ponuditelj nudi,

-dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti (ne starije od 6

mjeseci)

-dokaz o uplaćenoj jamčevini – 30% od početne zakupnine, koja se uplaćuje u korist:

PRORAČUNA GRADA PAGA, na broj žiro računa: 2402006-1831600006 s pozivom na broj 68 5738- OIB

-broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju.


5. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:


-ponuda koja sadrži najvišu cijenu,

-ponuditelji s prebivalištem na području Grada Paga registrirani za obavljanje ponuđene djelatnosti, ako prihvate najvišu ponuđenu cijenu,

-dugogodišnji korisnici javne površine koji su uredno podmirivali obveze ako prihvate najvišu ponuđenu cijenu,

-sudionici Domovinskog rata

-socijalni status ( brojna obitelj sa manjim primanjima i sl.)


6. Najpovoljnijem ponuditelju u Natječaju biti će dodijeljena javna površina u zakup Rješenjem Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Paga, s time da u roku 3 dana od dostavljanja obavijesti o izboru uplati cjelokupni iznos zakupnine. U protivnom gubi pravo na povrat jamčevine i postavljanja naprave.


7.Budući korisnik javne površine obvezan je Komunalnom društvu Pag plaćati usluge odvoza otpada ovisno o površini i vremenu zakupa javne površine, te neće dobiti Rješenje o zakupu javne površine dok ne predoči Ugovor o odvozu otpada sklopljen sa Komunalnim društvom Pag.


8.Isto tako, budući korisnik javne površine dužan je platiti porez u visini od 10% od zakupnine sukladno Odluci o gradskim porezima Grada Paga.


9.Budući korisnik javne površine, koji će koristiti rasvjetu dužan je koristiti „štedljive žarulje“.


10.Zakupnik je dužan u vremenu zakupa ustupiti predmetni prostor Gradu ukoliko Grad za to bude imati potrebe, jednokratno i to najviše u trajanju od 5 dana.


11.Grad Pag zadržava pravo da ne izabere niti jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.


12.Rok za podnošenje ponuda na Natječaj je 15 dana, računajući od dana objave.


13.Otvaranje ponuda izvršiti će ovlaštena Komisija.


14.Ponude se podnose u pisanom obliku – zatvorenoj koverti, na slijedeću adresu:


GRAD PAG

Komisija za provedbu natječaja radi davanja poslovnog prostora i javnih površina u zakup – s naznakom “NE OTVARAJ – ponuda zakup javne površine ”

Branimirova obala 1, 23 250 PAG


Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje