13. JAVNI POZIV KOMUNALNO VODOSPREMA VRČIĆI

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENTA

PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

ISPOSTAVA PAG

Klasa:UP/I-361-03/11-09/3

Ur broj: 2198/1-11-5/1-11-4

Pag, 12. 04. 2011. godine

 

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Pag Zadarske županije, na temelju članka 24. st. 3. Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja („Narodne novine“ broj 69/09) I člnka 111. St. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/2007), povodom zahtjeva Komunalnog društva Pag doo, 23250 Pag, Braće Fabijanića 1, za izdavanje rješenja za građenje za izgradnju vodospreme Vrčići I, sjeverozapadno od naselja Vrčići, na dijelu zem. čest. kat. br. 2169/1 k.o. Dinjiška,

P O Z I V A

radi izjašnjenja, sve zainteresirane stranke, podnositelja zahtjeva, vlasnike nekretnina za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelje drugih stvarnih prava na tim nekretninama, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje rješenje za građenje, javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode te jedinicu lokalne samouprave na čijem se području planira zahvat u prostoru (članak 110. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji Narodne novine broj 76/07), na uvid u Glavni projekt izrađen po „hidroconsult“ doo, 51000 Rijeka, F. Čandeka 238, broj projekta 451, od ožujka 2011.

Nekretnine koje neposredno graniče sa nekretninom za koju je podnesen zahtjev za izdavanje predmetne lokacijske dozvole, odnosno na kojima je predviđen predmetni zahvat u prostru su zem. čest. kat. br. 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 575/5, 577, 578/18, 578/19, 2169/2, 2169/4, 2230/2, 2230/3, 2245/1, 2245/2, sve k.o. Dinjiška.

Ako se rješenje za građenje izdaje za građevinu koja neposredno graniči s više od deset nekretnina, Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo može pozvati stranke radi uvida putem javnog poziva, koji se objavljuje u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajeni način javnog priopćavanja te na oglasnoj ploči, a nadležno upravno tijelo poziv izlaže i na građevnoj čestici ili građevini na koju se odnosi zahvat u prostoru (članak 111. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji).

Uvid u glavni projekt može se izvršiti dana 21. travnja 2011. godine (četvrtak) u 10,30 sati u službenim prostorijama Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostave Pag Zadarske županije, u Pagu, Ulica Bana Josipa Jelačića 8A.

Ako se ne odazovete pozivu, a izostanak ne opravdate smatrat će se da se ne protivite izdavanju lokacijske dozvole za predmetni zahvat u prostoru, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnom propisu.

Uvidu u idejni projekt uz predočenje osobne iskaznice mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku.

 

Voditelj Ispostave:

Željko Maržić, dipl. ing. građ.