9. POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu- u Grad Pag, u Uredu Grada na radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Klasa: 112-01/11-01/3

Ur.br.: 2198/24-30-11-4

Pag, 17.veljače 2011.g.

 

Na temelju članka 20, a u svezi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (N.N. 86/08) Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu- u Grad Pag,

u Uredu Grada na radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u petak 25.veljače 2011.g. u 10,00 sati u Uredu Grada, Branimirova obala 1, Pag.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog javnog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja:

 

1. ANA ŠUPRAHA

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Grada Paga www.pag.hr i na oglasnoj ploči Grada Paga.

 

POVJERENSTVO ZA

PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Klasa: 112-01/11-01/3

Ur.br.: 2198/24-30-11-5

Pag, 17. veljače 2011.g.

 

Opis poslova i podaci o plaći

OPIS POSLOVA

Proučava i vodu stručnu obradu najsloženijih pitanja u određenom području, odnosno djelatnosti, izrađuje nacrte općih akata i drugih složenih propisa koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, proučava i vrši stručnu obradu sustavnih i drugih pitanja od značaja za Grad kao i šireg društvenog značaja, obavlja složene poslove stručne pripreme rada upravnih tijela Grada i radnih tijela Gradskog vijeća. Sudjeluje i u pripremama inicijative za donošenje ili izmjenu Zakona, vrši stručnu obradu i predlaganje rješenja u složenim pitanjima, obavlja kadrovske poslove, vodi imovinsko pravne poslove vezane uz Gradsku imovinu (osim dijela imovine koji se odnosi na provedbu programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture), vodi knjigu imovine Grada prema podatcima Pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, zastupa Grad u sudskim postupcima te imovinsko pravnim postupcima, obavlja administrativne i stručne poslove vezane uz provođenje Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te Zakona o poljoprivrednom zemljištu, obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i Pročelnika Ureda.

 

PODACI O PLAĆI

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta-3,02 i osnovice za izračun plaće u visini od 2.880,00 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Klasa: 112-01/11-01/3

Ur.br.: 2198/24-30-11-6

Pag, 17.veljače 2011.g.

 

Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

  • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 41/01- pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10)
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09 i 79/09)
  • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08)
  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 38/09 i 153/09)

 

II. PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

- koristiti mobitel ili kakva druga komunikacijska sredstva

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

- razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata

 

Ukoliko kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Grada Paga www. pag.hr , te na oglasnoj ploči zgrada Grada Paga, Branimirova obala 1, Pag najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči bit će izvješen i popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

 

POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU NATJEČAJA