2/2016- Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - PDF dokument - objava 27.04.2016