vrh1

Važniji akti Grada Paga

1. Statut Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09, 9/10, 3/13 i 2/16)
2. Odluka o gradskim porezima Grada Paga (Službeni glasnik Zadarske županije 12/01, 1/02, 2/03, 5/03 i Službeni glasnik Grada Paga 4/08 i 8/09)
3. Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Paga 2/16)

4. Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Paga 3/13)

5. Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Paga 8/15)

6. Odluka o visini spomeničke rente (Službeni glasnik Zadarske županije 6/04)

7. Odluka o gradskim stipendijama ( Službeni glasnik Grada Paga 9/16)

8. Odluka o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 4/14 i 2/16)

9.Odluka o davanju na povremeno korištenje prostora u vlasništvu Grada (Službeni glasnik Grada Paga 7/16)

10. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Paga 13/15 i 2/16)

11. Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 1/14  i 9/16)

12. Odluka o javnim priznanjima Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/16)
13. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Paga 7/16)
14. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (Službeni glasnik Grada Paga 13/15)

15. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Paga 6/10)

16. Odluka o grobljima na području Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 2/16)
17. Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Paga kod kojih, pri održavanju, postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke (Službeni glasnik Grada Paga 8/16)

18. Odluka o isplati jednokratne naknade obiteljima (Službeni glasnik Grada Paga 6/15)

19. Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog  komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira , metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Pagu (Službeni glasnik Grada Paga 2/16)

20. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene usluga Dječjeg vrtića "Paški mališani" Pag (Službeni glasnik Grada Paga 5/16)

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval