vrh1

Statut grada

Statut Grada Paga temeljni je dokument putem kojeg se precizno definira te podrobnije određuje status i ustrojstvo Grada Paga. Statutom se definira status jedinice lokalne samouprave, te se omogućuje postojanje Grada Paga kao pravne osobe sa sjedištem lokalne samouprave koja se nalazi u Gradu Pagu na adresi Branimirova obala br. 1.

 

 

Ovim Statutom se podrobnije uređuje status i ustrojstvo Grada Paga i to:

a) status, područje i granice

b) samoupravni djelokrug Grada Paga

c) obilježja, pečati i Dan Grada

d) javna priznanja

e) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Paga

g) oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,

f) provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga,

h) mjesna samouprava,

i) ustrojstvo i rad javnih službi,

j) suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

k) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Paga.

 

Gradsko vijeće  donijelo je

 

STATUT GRADA PAGA  28.srpnja 2009. (Službeni glasnik Grada Paga br.5/09)

Izmjenu i dopunu Statuta Grada Paga 10.studenog 2010.(Službeni glasnik Grada Paga br.9/10)

Izmjenu i dopunu Statuta Grada Paga 12.ožujka 2013.(Službeni glasnik Grada Paga br.3/13)

Dopune STATUTA GRADA PAGA od 29.03.2016.godine (Službenom glasniku Grada Paga broj 2/16)

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval