vrh1

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine", broj 25/2013). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".


Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Pagu na jedan od slijedećih načina:

- pisanim putem na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag

- putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

- telefaxom na broj: 023/611-153

- telefonom na broj: 023/600-830

Grad Pag ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14 i 15/14-ispravak).
Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti niže na stranici.

 

Službenik za informiranje Grada Paga

Sanja Bukša Kustić
pročelnik Ureda Grada
fax: 023/611-153
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

O B R A S C I

Zahtjev za pristup informacijama.doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.doc

Zahtjev za ponovnu uporab informacija.doc

Žalba protiv rješenja pristup informacijama
Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija
Žalba šutnja uprave pristup informacijama
Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

 

ZAKONI I PROPISI
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013)
Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak)

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval