Novosti & Aktualnosti

16 Listopad 2017
Na području grada Paga na dan 10. listopad 2017. godine prvi put evidentirana je brojka od ostvarenih milijun noćenja. Rekordna godina u ...
16 Listopad 2017
Hrvatski branitelji iz grada Paga izgradili su suhozidni zavjetni križ u Vukovaru kao novi simbol žrtve i patnje toga grada. Križ je ...
12 Listopad 2017
Ovog vikenda, Pažani će otputovat u dvodnevni radni posjet Vukovaru kako bi izgradili zavjetni križ Hrvatskih branitelja te na takav način ...
18 Listopad 2017
Članice Udruge paških čipkarica „Frane Budak“ sudjelovale su od 13. do 15. listopada na Prvoj izložbi čipke u Istočnoj Hrvatskoj koja se održala u Sikirevcima.

Obavijesti

 • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - Prosika

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Prosika-

  + Pročitaj obavijest
 • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Vela ulica-

  + Pročitaj obavijest
 • Radionice LAG Mentorides

  LAG Mentorides organizira radionice za zainteresirane predstavnike civilnog i gospodarskog sektora s ciljem njihovog upoznavanja s radom LAG-a i mogućnostima

  + Pročitaj obavijest
 • 2. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Dnevni red sjednice možete pogledati ovdje - Dnevni red 2. sjednice Gradskog vijeća Grada paga

  + Pročitaj obavijest
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i ĉlanka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)


s a z i v a m


1. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 1. kolovoza 2017.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s poĉetkom u 11,00 sati.

 


Za sjednicu predlažem


- Verifikaciju zapisnika 1 i 2 konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Paga


D N E V N I  R E D


Prijedlozi:
1.Razmatranje Izvještaja o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016.godine:
1.1.Komunalnog društva Pag d.o.o.
1.2.Ĉistoće Pag d.o.o.
1.3.Paga II d.o.o
1.4.Gradske knjižnice Pag
1.5.Djeĉijeg vrtić „Paški mališani" Pag
1.6. Centra za kulturu i informacije Pag
2. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za prororaĉun i financije
3. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za komunalno gospodarstvo
4. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za gospodarstvo
5. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za imovinsko pravna pitanja,
6. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za prostorno ureĊenje
7. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za meĊunarodnu i meĊugradsku suradnju
8. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za razvoj mjesne samouprave
9. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za društvene djelatnosti
10. ODLUKA o izboru KOMISIJE za priznanja Grada Paga
11. ODLUKA o imanovanju SOCIJALNOG VIJEĆA Grada Paga
12. ODLUKA o imenovanju ODBORA za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
13. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini spomeniĉke rente
14. ODLUKA o isplati naknade obiteljima
15. Rasprava o prijedlogu okonĉane situacije izgradnje Djeĉjeg vrtića „Paški
mališani „ Pag
- Vijećniĉka pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Domagoj Viĉević,v.r.

0
0
0
s2sdefault