Novosti & Aktualnosti

16 Svibanj 2018
Grad Pag poziva predstavnike udruga koje djeluju na području naše lokalne samouprave, kao i sve sugrađane dobre volje, na zajedničku akciju ...
16 Svibanj 2018
Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag, KLASA;601-02-03/18-32,UR.BROJ;2198/24-06/03-18-194, od 7.svibnja do ...
15 Svibanj 2018
Proslava Dana Grada Paga održat će se u petak, 18.svibnja 2018. na dan kada je utemeljen novi grad Pag. U 10:30 sati održat će se misa u ...
18 Svibanj 2018
Ovog petka, 18. svibnja 2018 godine, svečano je obilježen dan utemeljenja Grada Paga te proslavljen dan Grada Paga. Proslava je započela u 10:30 sati kada se održala misa u Zbornoj crkvi Marijinog Uznesenja, a u 11:30 započeo je promenadni koncert Gradske glazbe Pag.

Obavijesti

 • Oglas za prijam u službu na radno mjesto "komunalni redar"

    Oglas za prijam u službu na radno mjesto "komunalni redar" - pogledaj oglas

  + Pročitaj obavijest
 • Natječaj za davanje u zakup javne površine

   Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

  + Pročitaj obavijest
 • 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 137/15

  + Pročitaj obavijest
 • NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

  Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17),

  + Pročitaj obavijest
 • Oglas za prijem u službu Grada Paga - mjesto komunalni redar

  Oglas za prijem u službu Grada Paga- Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje - radno mjesto komunalni redar - WORD

  + Pročitaj obavijest
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i ĉlanka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)


s a z i v a m


1. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 1. kolovoza 2017.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s poĉetkom u 11,00 sati.

 


Za sjednicu predlažem


- Verifikaciju zapisnika 1 i 2 konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Paga


D N E V N I  R E D


Prijedlozi:
1.Razmatranje Izvještaja o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016.godine:
1.1.Komunalnog društva Pag d.o.o.
1.2.Ĉistoće Pag d.o.o.
1.3.Paga II d.o.o
1.4.Gradske knjižnice Pag
1.5.Djeĉijeg vrtić „Paški mališani" Pag
1.6. Centra za kulturu i informacije Pag
2. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za prororaĉun i financije
3. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za komunalno gospodarstvo
4. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za gospodarstvo
5. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za imovinsko pravna pitanja,
6. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za prostorno ureĊenje
7. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za meĊunarodnu i meĊugradsku suradnju
8. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za razvoj mjesne samouprave
9. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za društvene djelatnosti
10. ODLUKA o izboru KOMISIJE za priznanja Grada Paga
11. ODLUKA o imanovanju SOCIJALNOG VIJEĆA Grada Paga
12. ODLUKA o imenovanju ODBORA za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
13. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini spomeniĉke rente
14. ODLUKA o isplati naknade obiteljima
15. Rasprava o prijedlogu okonĉane situacije izgradnje Djeĉjeg vrtića „Paški
mališani „ Pag
- Vijećniĉka pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Domagoj Viĉević,v.r.

0
0
0
s2smodern