Novosti & Aktualnosti

23 Siječanj 2018
Karnevalska udruga "Markova kumpanija" obavještava sve ljubitelje karnevalskih običaja u Pagu da u četvrtak, 25. siječnja, kreću "ričavci".
16 Siječanj 2018
Ovog vikenda Grad Pag je bio u duhu stolnog tenisa.
10 Siječanj 2018
Tokom jučerašnjeg dana Grad Pag je posjetilo izaslanstvo prijateljskog grada Križevci predvođeno gradonačelnikom Mariom Rajnom.
23 Siječanj 2018
U vrijeme održavanja nacionalne kulturne manifestacije „Dani hrvatskog jezika“ Gradska knjižnica Pag raspisuje Natječaj za učenike srednjih škola Zadarske županije za pjesmu, priču ili esej nadahnute životom i dijelom Bartula Kašića. Na natječaju mogu sudjelovati učenici srednjih škola Zadarske županije te svoje radove mogu dostaviti do 28. veljače 2018. godine na adresu : Gradska knjižnica Pag Od špitala 1, 23250 Pag. Svaka škola može poslati najviše tri rada, dostavljenih u tri ...

Obavijesti

 • Natječaj za davanje u zakup - II Magazin

   Natječaj za davanje u zakup poslovni prostor II Magazin - pdf dokument

  + Pročitaj obavijest
 • Poništenje natječaja za radno mjesto urednik/novinar Radio Pag d.o.o.

  Na temelju članka 26.lzjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću direktorica društva RADIO PAG, društvo sa ograničenom odgovornošću za pružanje

  + Pročitaj obavijest
 • Natječaj za davanje u zakup poslovnog postora u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme zimskog karnevala 2018. godine

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog postora u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme zimskog karnevala - WORD dokument

  + Pročitaj obavijest
 • Javna priznanja Grada Paga

  Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga i obrazac za predlaganje preuzmite u nastavku

  + Pročitaj obavijest
 • Saziv 3. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13

  + Pročitaj obavijest
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i ĉlanka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)


s a z i v a m


1. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 1. kolovoza 2017.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s poĉetkom u 11,00 sati.

 


Za sjednicu predlažem


- Verifikaciju zapisnika 1 i 2 konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Paga


D N E V N I  R E D


Prijedlozi:
1.Razmatranje Izvještaja o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016.godine:
1.1.Komunalnog društva Pag d.o.o.
1.2.Ĉistoće Pag d.o.o.
1.3.Paga II d.o.o
1.4.Gradske knjižnice Pag
1.5.Djeĉijeg vrtić „Paški mališani" Pag
1.6. Centra za kulturu i informacije Pag
2. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za prororaĉun i financije
3. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za komunalno gospodarstvo
4. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za gospodarstvo
5. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za imovinsko pravna pitanja,
6. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za prostorno ureĊenje
7. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za meĊunarodnu i meĊugradsku suradnju
8. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za razvoj mjesne samouprave
9. ODLUKA o izboru POVJERENSTVA za društvene djelatnosti
10. ODLUKA o izboru KOMISIJE za priznanja Grada Paga
11. ODLUKA o imanovanju SOCIJALNOG VIJEĆA Grada Paga
12. ODLUKA o imenovanju ODBORA za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
13. ODLUKA o izmjeni Odluke o visini spomeniĉke rente
14. ODLUKA o isplati naknade obiteljima
15. Rasprava o prijedlogu okonĉane situacije izgradnje Djeĉjeg vrtića „Paški
mališani „ Pag
- Vijećniĉka pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Domagoj Viĉević,v.r.

0
0
0
s2sdefault