vrh1

Gradsko vijeće je pred­stavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Grada, te obav­ljaju druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Gradsko vijeće ima 13 članova odnosno vijećnika,  predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. Za svoj rad u Vijeću predsjednik, potpredsjednici (kada ga mijenjaju kao i vijećnici Gradskog vijeća) primaju naknadu u visini određenoj posebnom odlukom Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Grada, te obavljaju druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

 

Gradsko vijeće Grada Paga:

-donosi Statut Grada Paga

-donosi Poslovnik o radu

-odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada

-proračun i odluku o izvršenju proračuna

-godišnje izvješće o izvršenju proračuna

-odluku o privremenom financiranju

-odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje, odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom

-odluka o promjeni granica Grada Paga

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi

-donosi Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Paga,

-donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja

-donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,

-raspisuje lokalni referendum,

-bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

-bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

-odlučuje o pokroviteljstvu,

-donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

-osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

-daje prethodne suglasnosti na statute ustanova i javnih poduzeća, ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pranim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

-imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval